عوارض کاشت مو :

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 10
تفاوت ترمیم مو با کلاه گیس :
آذر ۱۴, ۱۳۹۴
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 12
ترمیم مو به روش های فیکس آلمان
آذر ۱۴, ۱۳۹۴
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 11

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 11

عوارض کاشت مو : درصد بالایی از افرادی که در موسسه گلهای تهران حضور پیدا میکنند از موفق نبودن کاشت ناراضی هستند این که به علت کاشت مو علاوه بر هزینه های بسیار زیاد ، حداقل شش ماه زمان بر خواهد در صورت موفقیت و همچنین دچار عقونت های پوستی میشود و در اخر در برخی موارد باعث از دست رفتن بانک موی خود فرد شده اما در ترمیم مو فقط و فقط در یک روز اجرا میشود بدون هیچ گونه عوارض و جراحی و عفونت و بدون نیاز به بانک موی خود فرد است