چرا مردان و زنان ریزش مو دارند؟

چرا مردان و زنان ریزش مو دارند؟